Ordensreglement for Grundejerforeningen Pileurtvej / Salvievej

Som et led i bestræbelserne for at skabe god ro og orden i grundejerforeningen, er der i det
følgende opstillet et ordensreglement for Grundejerforeningen Pileurtvej / Salvievej.

Reglerne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. april 2010, og er herefter
at betragte som et bilag til foreningens vedtægter.


1. Ved færdsel til og fra parcellerne og ved ophold på disse bør der udvises
hensynsfuldhed over for alle beboere. Færdsel med motorkøretøj skal ske med
nedsat hastighed, således at fare for færdselsuheld og generende støj er mindst
mulig. Unødig benyttelse og afprøvning af knallerter og motorkøretøjer er ikke tilladt.


2. Hunde skal føres i snor. Efterladenskaber fra husdyr skal fjernes af ejeren. Husdyr
må på ingen måde være til gene for bebyggelsens øvrige beboere.


3. Al afbrænding af affald er forbudt.


4. Hver grundejer har snerydningspligt ved sin egen parcel.


5. Husene, vognporte og udhuse skal vedligeholdes i deres oprindelige udseende,
ifølge Lind & Risørs Materialebeskrivelse punkt 8.1.2.4 ”Behandling af udvendigt
træværk”.
Der henvises til lokalplan nr. 2.27.1 § 9 stykke 5 ”Bebyggelsens udseende”


6. Langtidsparkering samt parkering af campingvogne og større erhvervskøretøjer over
3500kg på foreningens område må ikke finde sted. Dette gælder ligeledes for ikke
indregistrerede motorkøretøjer.


7. Den enkelte grundejer har pligt til at holde sin ejendom samt vognporten i en sådan
stand, at de øvrige grundejere generes mindst muligt.


8. For at skabe et godt boligmiljø er det nødvendigt, at alle tager hensyn til hinanden.
Brugen af motoriserede haveredskaber skal foregå med hensyntagen til de
omkringboende. Græsslåmaskiner, hækkeklippere og grenkværne samt andet
støjende værktøj må kun anvendes i følgende tidsrum:

  • Hverdage 08:00 – 19:00
  • Lørdage 08:00 – 18:00
  • Søn- og helligdage 11:00 – 16:00


9. Legetårne samt legeredskaber og lignende mindre bygninger (f.eks. skure) må kun
opføres nærmere skel mod nabo eller sti end 2,5 m, når højden i skel højst er 1,8 m
over terræn. Fra skel og indtil 2,5 m fra skel må højden ikke overstige en jævn
stigning fra 1,8m til 2,5 m.


10. Parabolantenner skal placeres på ejendommen således at parabolens overkant ikke
sidder højere end 1,80 m over det omgivende terræn. Parabolen må ikke være synlig
mod vej, og må således ikke være placeret højere end 1,20 m over det omgivende
terræn. (Jfr. Lokalplan nr. 2.27.1 § 9 stykke 7)


11. Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes for så vidt
angår dennes grund, uanset denne selv er bruger af den eller har overladt brugen til
en anden. Såvel grundejerforeningen som den enkelte grundejer skal være berettiget
til at påtale overtrædelser af reglementet. Grundejerforeningen kan ved en
ekstraordinær generalforsamling afgøre, om reglementets bestemmelser skal søges
gennemført f.eks. ved retsligt spørgsmål eller efter omstændighederne ved antagelse
af arbejdskraft eller lignende, og alle foreningens udgifter hertil kan kræves
refunderet af den pågældende grundejer.


12. Der henvises i øvrigt til Lokalplan nr. 2.27.1, Kragehave Nord, som skal overholdes.
Skulle I på noget tidspunkt have spørgsmål der vedrører jeres bolig og fællesarealerne, er I
altid velkommen til at kontakte den siddende bestyrelse.


1. udgave, april 2010
Vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling d. 20-4-2010