Vedtægtsændring

Ny § 9, stk. 4

Generalforsamlingen kan med kvalificeret flertal jf. § 24 træffe beslutning om op-rettelse af grundfond for at sikre, at den fornødne kapital er til stede ved større fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Grundfondens midler kan alene anvendes til det formål, som grundfonden opr. er stiftet til sikring af. Indestående på en grund-fond holdes adskilt fra foreningens øvrige midler på en særskilt konto i anerkendt pengeinstitut. Størrelsen af det årlige bidrag til grundfond fastsættes hvert år af generalforsamling ved beslutning med simpelt flertal. Generalforsamlingen kan tilsvarende træffe beslutning med simpelt flertal om, hvornår grundfondens midler skal anvendes til det forudsatte formål. Beslutning om anden anvendelse eller grundfondens ophør kan alene træffes ved beslutning med kvalificeret flertal jf. § 24.