Ordensreglement for Grundejerforeningen Pileurtvej / Salvievej

Som et led i bestræbelserne for at skabe god ro og orden i grundejerforeningen, er der i det følgende opstillet et ordensreglement for Grundejerforeningen Pileurtvej / Salvievej.

Reglerne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. april 2010, med senere præciseringer besluttet på bestyrelsesmødet 4. november 2020, og er herefter at betragte som et bilag til foreningens vedtægter.

Grundejerne opfordres sideløbende med ordensreglementet til at udvise høflighed og løse evt. uoverensstemmelser i mindelighed og med rummelighed. 


1. Ved færdsel til og fra parcellerne og ved ophold på disse bør der udvises hensynsfuldhed over for alle beboere. Opmærksomheden henledes på, at området Pileurtvej / Salvievej er tæt bebygget, hvorfor der skal være en generel opmærksomhed på at vise hensyn og undgå støjende adfærd sen aften og nat og i øvrigt udvise godt naboskab med dialog om evt. uoverensstemmelser. Færdsel med motorkøretøj skal ske med nedsat hastighed, således at fare for færdselsuheld og generende støj er mindst mulig. Unødig benyttelse og afprøvning af knallerter og motorkøretøjer er ikke tilladt.


2. Hunde skal føres i snor. Efterladenskaber fra husdyr skal fjernes af ejeren. Husdyr må på ingen måde være til gene for bebyggelsens øvrige beboere. Der henvises i øvrigt til Hundeloven, der administreres af politimyndigheden.


3. Al afbrænding af affald er forbudt.


4. Hver grundejer har snerydningspligt ved sin egen parcel.


5. Husene, vognporte og udhuse skal vedligeholdes i deres oprindelige udseende, ifølge Lind & Risørs Materialebeskrivelse punkt 8.1.2.4 ”Behandling af udvendigt træværk”. Der henvises til lokalplan nr. 2.27.1 § 9 stykke 5 ”Bebyggelsens udseende”


6. Langtidsparkering samt parkering af campingvogne og større erhvervskøretøjer over 3500kg på foreningens område må ikke finde sted. Dette gælder ligeledes for ikke indregistrerede motorkøretøjer.


7. Den enkelte grundejer har pligt til at holde sin ejendom samt vognporten i en sådan stand, at de øvrige grundejere generes mindst muligt. I forhold til ordningen om storskrald opfordres grundejerne til at have opmærksomhed på dato for afhentning af storskrald.


8. For at skabe et godt boligmiljø er det nødvendigt, at alle tager hensyn til hinanden. Brugen af motoriserede haveredskaber skal foregå med hensyntagen til de omkringboende. Græsslåmaskiner, hækkeklippere og grenkværne samt andet støjende værktøj må kun anvendes i følgende tidsrum:

  • Hverdage 08:00 – 19:00
  • Lørdage 08:00 – 18:00
  • Søn- og helligdage 10:00 – 16:00


9. Legetårne samt legeredskaber og lignende mindre bygninger (f.eks. skure) må kun opføres nærmere skel mod nabo eller sti end 2,5 m, når højden i skel højst er 1,8 m over terræn. Fra skel og indtil 2,5 m fra skel må højden ikke overstige en jævn stigning fra 1,8m til 2,5 m.


10. Parabolantenner skal placeres på ejendommen således at parabolens overkant ikke sidder højere end 1,80 m over det omgivende terræn. Parabolen må ikke være synlig mod vej, og må således ikke være placeret højere end 1,20 m over det omgivende terræn. (Jfr. Lokalplan nr. 2.27.1 § 9 stykke 7)


11. Den enkelte grundejer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes for så vidt angår dennes grund, uanset denne selv er bruger af den eller har overladt brugen til en anden. Såvel grundejerforeningen som den enkelte grundejer skal være berettiget til at påtale overtrædelser af reglementet. Grundejerforeningen kan ved en ekstraordinær generalforsamling afgøre, om reglementets bestemmelser skal søges gennemført f.eks. ved retsligt spørgsmål eller efter omstændighederne ved antagelse af arbejdskraft eller lignende, og alle foreningens udgifter hertil kan kræves refunderet af den pågældende grundejer.


12. Der henvises i øvrigt til Lokalplan nr. 2.27.1, Kragehave Nord, som skal overholdes. Skulle I på noget tidspunkt have spørgsmål der vedrører jeres bolig og fællesarealerne, er I altid velkommen til at kontakte den siddende bestyrelse. Et medlems evt. beplantning af træer, buske mv. uden for egen matrikel på grundejerforeningens fællesareal kan forventes at blive fjernet af foreningens gartner, der vedligeholder foreningens grønne områder. 


1. udgave, april 2010
Vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling d. 20-4-2010 Ordensreglementet er efterfølgende præciseret med mindre justeringer efter godkendelse på bestyrelsesmødet 4. november 2020 på baggrund af indkomne ønsker fra grundejerforeningens medlemmer.