Referat af bestyrelsesmøde den 29.september 2016

Tilstede: Bo, Lars, Mette og Anja
Afbud: ingen
Ref: Mette

Formanden:
Bo har talt med Høje-Taastrup Fjernvarme og dét de laver på Salvievej er reparation af det tidligere arbejde, de lavede for nogle år siden. Det er snart færdigt.

Godkendelse af sidste mødereferat:
Referatet blev godkendt.
Leverandøraftaler mellem grundejerforeningen og leverandører:
Bo slog fast, at bestyrelsen ikke må modtage gratis ydelser fra vores leverandører.

Grønt udvalg:
Da en del af foreningens grønne område overgår til den fælles grundejerforening, har bestyrelsen valgt at opsige den nuværende kontrakt på pasning af de grønne områder ved årets udgang.
Der vil i løbet af efteråret blive indhentet nye tilbud på det fremtidige arbejde fra forskellige gartnere med henblik på at prisen og ikke mindst kvaliteten kan blive bedre.
Bestyrelsen henstiller til, at grundejerne fortsat ikke rør ved plantebælterne og begynder at fælde træer, beskære træer eller lignende. Plantebælterne overgår til den fælles grundejerforening og det er derfor derfra der bestemmes, hvornår og hvordan de beskæres. Beskærer eller fjerner hver enkelt grundejer træer, får man en regning fra den fælles grundejerforening.

Økonomi:
Økonomien blev gennemgået uden bemærkninger.
Fælles Grundejerforening:
Status er, at vedtægterne ligger hos kommunen for godkendelse, før der kan
arbejdes videre.

Eventuelt:
Intet under eventuelt.