Punkt 1 – Valg af dirigent:
Lis Dalbøl Gyldensted, Salvievej 10, blev valgt som dirigent for generalforsamlingen. Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig.


Punkt 2 – Formandens beretning:
Bo berettede om året der er gået siden sidste generalforsamling, samt hvor vi er nu og hvad vi skal i gang med.
Beretningen bliver lagt på hjemmesiden.


Punkt 3 – godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.


Punkt 4 – indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.


Punkt 5 - Budget:
Lars fremlagde budget for 2017.05.02
Budgettet blev godkendt.


Punkt 6 – Valg:
Formand Bo Hatting blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Mette Lauenborg Johnsen, Pileurtvej 13, blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Lars Jørgensen, Salvievej 3, blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Anja Drost Jensen, Salvievej 12, blev genvalgt.

Suppleant Kenneth Hedin, Pileurtvej 7, blev genvalgt.
Lene Jacobsen, Salvievej nr. 7, blev genvalgt

Revisor Esben Birkesholm, Pileurtvej 2, blev genvalgt.
Revisorsuppleant Susanne Wehlast, Pileurtvej 11, blev genvalgt.


Punkt 7 – Eventuelt:
Det blev drøftet, om vi skulle indkøbe en trailer til grundejerforeningen, som hver enkelt grundejer så kunne booke og bruge.

Der er fordele ved det, men det blev ret hurtigt klart, at der er flere ulemper i forhold til forsikring, hvor den skulle stå mv., så det er ikke noget grundejerforeningen investerer i.

Der blev spurgt til læskure på Frøgård Allé, og om det er noget vi kan bede om de steder der ikke er læskure, og Bo fortalte, at det er noget den fælles grundejerforening står for, og at kommunen er blevet bedt om at anskaffe og opsætte læskure på HELE Frøgård Allé.

Bo tager lige fat i formanden for den fælles grundejerforening så kommunen kan blive rykket.

Derudover informerede Bo om tagrendeprojektet. Bo får en liste fra Plastmo med, hvem der har en reklamationssag. Tagrenderne leveres så til Bo, og Bo indhenter tilbud fra en tømrer om opsætning af alle tagrender.
Der blev drøftet mulighed for oprettelse af parkeringspladser på Salvievej ved skuret.

Bestyrelsen undersøger pris og mulighed for dette, og vender tilbage.

---ooo0ooo---

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.


___________________________ ______________________________

Formand Bo Hatting                        Dirigent Lis Dalbøl Gyldensted