Punkt 1 – Valg af dirigent:
Erik S. Nielsen fra Salvievej nr. 21 blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig.


Punkt 2 – Formandens beretning:
Bo berettede om året der er gået siden sidste generalforsamling, samt hvor vi er nu og hvad vi skal i gang med.
Beretningen bliver lagt på hjemmesiden.


Punkt 3 – godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.


Punkt 4 – indkomne forslag:
Bestyrelsen havde fremlagt forslag om godtgørelse på 1.000 kr. om året til bestyrelsesmedlemmerne.
Forslaget blev vedtaget – 13 stemte for, 8 stemte imod og 3 stemte ikke.


Punkt 5 - Budget:
Lars fremlagde budget for 2018
Budgettet blev godkendt, dog med noten om, at bestyrelsen arbejder videre med en mulig kontingentnedsættelse til næste år.


Punkt 6 – Valg:
Formand Bo Hatting blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Mette Lauenborg, Pileurtvej 13, blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Lars Jørgensen, Salvievej 3, blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Anja Drost Jensen, Salvievej 12, ønskede ikke genvalg

Laila Knakkegaard Iversen, Pileurtvej 10 blev valgt ind i bestyrelsen

Suppleant Kenneth Hedin, Pileurtvej 7, blev genvalgt.
Lene Jacobsen, Salvievej nr. 7, blev genvalgt

Revisor Esben Birkesholm, Pileurtvej 2, blev genvalgt.
Revisorsuppleant Susanne Wehlast, Pileurtvej 11, blev genvalgt.


Punkt 7 – Eventuelt:

Der blev talt om, at de meget høje birketræer i vores plantebælter skal beskæres eller helt fjernes, så ikke de skygger og bliver alt for høje.

Der blev talt om, at de nye træer vi skal have til rundellerne med fordel kunne være kirsebærtræer, da de er robuste og også super flotte. Bo vil gå videre med dét til gartnerfirmaet.

Der blev talt om at beskære eller helt at fælde dét træ, der står ved indkørslen til Pileurtvej, da træets grene nu stikker så langt ud, at man ikke kan se skiltet der er opsat med 15 km kørsel – og det er jo ikke smart. Bestyrelsen kigger nærmere på, hvad der skal ske med træet, så skiltet igen bliver til at se.

Der blev foreslået indkøb af en hjertestarter i grundejerforeningen og at bestyrelsen søger Tryg om sponsorat. Bo ville undersøge sagen nærmere.

Festudvalget fik stor ros for det flotte og store arbejde, de har lavet det forgangne år. Det har været nogle rigtigt gode arrangementer – stor ros.


---ooo0ooo---


Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

 

 

___________________________                                                  ______________________________
Formand Bo Hatting                                                                            Dirigent Erik S. Nielsen