Punkt 1 – Valg af dirigent:
Finn Nielsen fra Pileurtvej nr. 17 blev valgt som dirigent.
Generalforsamlingen blev erklæret for lovlig.


Punkt 2 – Formandens beretning:
Bo berettede om året der er gået siden sidste generalforsamling, samt hvor vi er nu og hvad vi skal i gang med.
Beretningen bliver lagt på hjemmesiden.


Punkt 3 – godkendelse af regnskab:
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.


Punkt 4 – indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.


Punkt 5 - Budget:
Lars fremlagde budget for 2019
Budgettet blev godkendt.


Punkt 6 – Valg:
Formand Bo Hatting, Salvievej 23 blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Mette Lauenborg, Pileurtvej 13, blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Lars Jørgensen, Salvievej 3, blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Laila Madsen, Pileurtvej 10 blev genvalgt.

Suppleant Kenneth Hedin, Pileurtvej 7, blev genvalgt.
Lene Jacobsen, Salvievej nr. 7, blev genvalgt

Revisor Esben Birkesholm, Pileurtvej 2, ønskede ikke at genopstille.
Erik Schack Nielsen, Salvievej 21 blev valgt som revisor.
Revisorsuppleant Susanne Wehlast, Pileurtvej 11, blev genvalgt.


Punkt 7 – Eventuelt:

Der blev drøftet affaldssortering og eventuelle problemstillinger, da frist for afgivelse af høringssvar om ny affaldsordning er 30. april 2019. Laila fra bestyrelsen påtog sig opgaven med at udarbejde høringssvar og sende til kommunen. Høringssvaret offentliggøres på grundejerforeningens hjemmeside.

Der blev også talt om den påtænkte motorvej, der i givet fald vil komme til at ligge lige op ad Kraghave. Laila fra bestyrelsen fortalte om status for den påtænkte motorvej (Ring 5 Syd), hvor der pt. alene er afsat penge til forundersøgelse, og om borgermøder, herunder kommunens borgermøde den 29. april 2019 om Ring 5 Syd. Der blev også oplyst om facebookgruppen Nej til Ring 5 Syd, der er et privat initiativ fra og for grundejere langs transportkorridoren, hvis formål er at hindre beslutning om og anlæg af motorvej med dertil følgende støjgener, luftforurening og andre miljøkonsekvenser og ikke mindst faldende ejendomspriser til følge. Gruppen følges af politikere, og der er løbende oplysninger, invitationer til borgermøder og debat i Facebook-gruppen Nej til Ring 5 Syd.
Alle er velkomne til at følge Facebook-gruppen Nej til Ring 5 Syd. Det blev understreget, at det er vigtigt, at der bliver råbt op nu, da der snart er folketingsvalg og senere ved kommunalvalg.

Der blev igen talt om de grønne områder og plantebælter og Bo nævnte planerne for området.

Der blev også drøftet parkeringsplads problematikken. Det er altid et varmt emne.

Bestyrelsen har ikke hjemmel til at gå og lege ”politi”, men vi henstiller til, at hver enkelt grundejer som udgangspunkt parkerer sin bil/sine biler i egen indkørsel, så ikke der holder for mange biler rundt omkring i grundejerforeningen.


---ooo0ooo---


Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

 

 

___________________________                                   ______________________________
Formand Bo Hatting                                                         Dirigent Finn Nielsen